Avizor Voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door of namens de maatschap Avizor of door of namens (een van) haar maten worden aangeboden en verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever. De maten van Avizor zijn SHJA B.V. te Amsterdam, Schluep Advocaat B.V. te Amsterdam en Vandenberg legal B.V. te Amsterdam.
 2. Opdrachtgever is degene die hetzij voor zichzelf als cliënt hetzij voor een ander, die de cliënt is, aan Avizor of een van haar maten een opdracht verstrekt. De opdrachtgever die niet zelf de cliënt is, staat ervoor in dat de cliënt gebonden is aan de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Avizor en/of haar maten. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, kunnen Avizor en haar maten de opdrachtgever die voor een ander een opdracht heeft verstrekt beschouwen als lasthebber op eigen naam voor die ander.
 3. De maten van Avizor zullen voor hun dienstverlening honoraria in rekening brengen zoals afgesproken is met de opdrachtgever. Indien (nog) geen uitdrukkelijke afspraak is gemaakt, geldt het gebruikelijke uurtarief dat de maten van Avizor met inachtneming van de omstandigheden van de cliënt toepassen op soortgelijke zaken. De tarieven van Avizor en haar maten zijn exclusief BTW en andere eventueel verschuldigde belastingen in binnen- of buitenland en exclusief kosten van derden (verschotten). Er wordt maandelijks gedeclareerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de maten van Avizor hun gehanteerde tarief telkens met ingang van 1 januari van een volgend kalenderjaar verhogen met ten hoogste het door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde inflatiepercentage (consumentenprijsindex (CPI)) afgerond op een veelvoud van € 5.
 5. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig een declaratie van Avizor of haar maten betaalt, zijn Avizor en de betreffende maat bevoegd over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente te vorderen vanaf de dag dat de declaratie is vervallen, alsmede een incasso-opslag van 15% met een minimum van € 500 en een maximum van € 10.000, onverminderd Avizor's overige wettelijke rechten.
 6. Avizor en haar maten zijn te allen tijde gerechtigd een voorschot dan wel een borg in geld te verlangen alvorens hun dienstverlening aan te vangen of voort te zetten.
 7. Avizor en haar maten zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade voor zover die schade is veroorzaakt door henzelf of door hun werknemers en dan alleen voor zover die schade het gevolg is van hun opzet of grove schuld. In geen geval zullen Avizor of haar maten aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door derden, inclusief hulppersonen en externe adviseurs. De werknemers van Avizor en van haar maten kunnen, behoudens opzet, niet rechtstreeks worden aangesproken.
 8. Onverminderd deze voorwaarden is iedere aansprakelijkheid van Avizor en haar maten beperkt tot directe schade aan goederen en personen en tot ten hoogste het bedrag dat krachtens hun beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voorzover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeert, zal de aansprakelijkheid van Avizor en haar maten beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het totale gedeclareerde honorarium in de betreffende zaak.
 9. Avizor en haar maten zijn gevolmachtigd in het kader van hun dienstverlening derden (deurwaarders, koeriers, externe adviseurs en dergelijken) namens de opdrachtgever opdrachten te verstrekken en daarbij de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen alsmede eventuele andere voorwaarden van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 10. Avizor kan te allen tijde deze voorwaarden wijzigen. De opdrachtgever is alleen dan aan de wijziging niet gebonden als hij binnen vier weken nadat de wijziging aan hem bekend is geworden, Avizor schriftelijk te kennen geeft de wijziging niet te aanvaarden.
 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever enerzijds en Avizor en haar maten anderzijds wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht en de rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat verband houdt met die rechtsverhouding of daaruit voortvloeit.

 

Amsterdam, maart 2023

 

Download als PDF